اسماء حسنی

چگونگی کمال انسان

سلام
از آنجایی ک ما میدانیم خداوند کمال مطلق است ، و ما هم خلیفه آن کمال مطلق اما بالفعل..
خلیفه باید مظهر همه اسما و صفات خداوند شود،و به کمال برسد بالعرض
خب طبق نظر ایت الله مصباح و شهید مطهری و...که تقرب به خدا را اینگونه معنا کردند که:ما با هر خوبی که با در نظر داشتن صفات خدا انجام میدهیم(مثلا خدا رحیم است،ما هم به مردم رحمت کنیم)به خدا نزدیک میشویم
و از آنجایی که ما نمیتوانیم همه صفات را یکباره یا درهم و برهم انجام بدیم
باید یک مبدایی باشه که از آنجا شروع کنیم
خب حالا از کجا یا کدوم صفت شروع کنیم؟؟