اسماء ادریسی

اسماء ادریسی

انجمن: 

سلام، وقتتون بخیر. راجع به اسما ٕ ادریسی سوال داشتم. در اکثروب سایت ها آمده که این اسمإ
دعوت و اذن استاد دارند. آیا درست هست و همه افراد عادی باید با اجازه استاد این اسم ها را بخوانند؟