ازلیت ماده

نقطه شروع عالم کجا بوده؟ (فرایند تکامل)

باسلام ودرودفراوان
بنده درحال حاظرمسلمان نیستم اماسوالات زیادی دارم تاکنون مراجعاتی داشتم امامتاسفانه رفع شبهه بنده تحقق نپذیرفت درصورت رفع منطقی شبهاتم مسلمان میشوم اما حقیرترجیح میدم سوالاتم روبااثبات عدم خداواینکه هرانسانی خود خداست اغازکنم هستی ازلی وابدیست هستی کنونی بدون وجودان هستی ازلی غیرممکن است وان هستی دارای عقل وشعوراست امااگرماان هستی راذره مولکول ویاهرچیزدیگری فرض کنیم چه درست چه غلط نمیتوانیم مدعی باشیم حکیم است بالاترازانسان من ان رابه عنوان افریدگارقبول دارم اما افریدگاری که به مرورزمان تکامل یافته وهستی کنونی رابه وجوداورده اگردقت کنیم ذره ای درجهان نیست که باهم سازگارنباشدبرای مثال میدانیم هیچ گاه ازخاک دختی اهنی رشدنمیکندعلتش سازگاری ان باان ذره مولکول ویاهرچیزدیگرابتداهست پس دنیا وهستی باتکامل وگزشت زمان برهستی نخست به وجودامدمانندبدن انسان که به مرورزمان رشدمیکندپس این سازگاری ووابستگی طبیعت به ذرات عدم وجودخدای مقتدر(استغفرالله)بیان میکندچراکه اگرغیرازاین بودهمه چیزبراثاث هم شکل نمیگرفتندپس این طبیعت براثاث سازگاری خودباذره ابتدایی شکل گرفته واگرعدم سازگاری انتهایی باوجودسازگاری های اولیه به وجودایدمنقرض میشودواینکه دوست عزیزی گفتندبه میمون هابگوییدبیایندسرسفره این خیلی خنده داره چون ما براثرجهش ژنتیکی نسبت به اون هاتغیرکردیم علتش برای سازگاری بیشترویااینکه هراتفاقی ازبرخوردیک سیاره گرفته تاهرچیزدیگرسبب این جهش شده وموردهای زیادی ازاین جهش هایافت شده امااینکه عقل صنعت طبیعت پس ایاان ازمابرتراست فقط درزمینه عقل وشعور؟خیردرست عقل صنعت طبیعت هست پس اگران عقل وشعورش کمترازانسان است چراکه خودازان ذره ابتدایی به وجودامده اینطورنیست عقل وشعورانسان دراین یک زمینه ازطبیعت وان ذره ابتدایی بیش ثابت شده بیشتراست چراکه به مرورزمان درحال تسخیران است وعلت گستردگی طبیعت گستردگی زمان برای ان وجودابتدایست واما اینکه چطورطبیعت عقل وشعورش کمترولی مارابه وجوداورده اینست که انسان چگونه کامپیوتری رااختراع کرده که ان هم دریک زمینه هزاران برابربهترازخوداومحاسبه میکندوخیلی چیزهای دیگر
لطفا جهت پاسخ خودازکلمات ساده وعامیانه استفاده کنید
باتشکر

علت بودن خداوند بر جهان ازلی

انجمن: 

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و عرض ادب .

با توجه به مباحثی که در این تایپک مطرح شد : http://www.askdin.com/showthread.php?t=62863

میخواستم بدونم در صورتی که بپذیرید جهان هستی ازلیست ، علت بودن خداوند بر جهان ازلی چگونه اثبات میشود ؟