ازدواج با خویشاوندان

ازدواج فامیلی از نگاه احادیث و روایات


با سلام
آیا حدیثی در مورد آسمانی بودن عقد پسر عمو و دختر عمو در بیان بزرگان دینی داریم؟
و این که
آیا به صورت کلی حدیثی در مورد خوبی و تشویق ازدواج فامیلی داریم؟