ارث ، تقسیم

تقسیم ارث

انجمن: 

به نام او
سلام به عزیزان اسک دینی :
یک سوال اگر کسی وصیت کند که ارث را مثلا مساوی بین همه پخش کنید می شود آن قاعده ی تقسیم را زیر سوال گذاشت و به وصیت آن فرد عمل کرد؟؟؟
:Gig::Gig::Gig::Gig::Gig::Gig::Gig::Gig::Gig::Gig::Gig: