اخلاقی زیستن

اخلاقی زیستن و نیازهای اولیه انسان

ما در نیازهای اولیه مان مانده ایم بعد بعضی از نظامهای سیاسی از عالم قدسی و روحانیت دم می زنند. این نشان می دهد که ما از انسان ها و نیازهایشان شناختی نداریم در جامعه‌ای که هنوز، به تعبیر آبراهام مزلو، روانشناس آمریکایی، نیازهای اولیه شهروندانش یعنی نیازهای جسمانی یا فیزیولوژیک آنان، مانند خوراک، پوشاک، مسکن، آب و هوای سالم، خواب، استراحت و غریزه جنسی، برآورده نشده‌اند سخن از اخلاقی زیستن، آب در هاون کوبیدن است. بنابراین، شاید بتوان گفت که همه کسانی که صادقانه، و نه از سر ریا و تزویر و مکر و خدعه، دغدغه اخلاقی زیستن انسان‌ها را دارند باید از اینجا آغاز کنند که جامعه‌ای برخوردار از حد نصاب بهره‌وری های اولیه پدید آورند. برای کسی که نیازهای خوراک, پوشاک و مسکن و جنسی اش برطرف نشده حرف از عالم قدسی زدن هیچ سودی ندارد. آیا می توان گفت تا وقتی که نیازهای اولیه مادی انسان برطرف نشده تلاش در جهت حاکمیت ارزشها و فرهنگهای والا بر چنین انسانی بی فایده و ابتر است؟