اخراج آمریکا

درخواست ایران برای خروج آمریکا از کشورهای منطقه با حق حاکمیت این کشورها منافات ندارد؟

سلام

با وجود اینکه آمریکا به درخواست کشورهای همسایه در این کشورها پایگاه نظامی تاسیس کرده، ایران به چه حقی خواستار خروج آمریکا از منطقه و از این کشورهاست؟

آیا این دخالت در امور سایر کشورها نیست؟

با تشکر