احکام محارم

حکم محرمیت فرزند برادرزاده به عمه اش

با سلام

آیا فرزند برادرزاده به عمه مادرش محرم میشود؟