اجباری

حجاب اجباری ؛ معلول سخت گیری فقها و دخالت مصلحت در دین

انجمن: 
مردم سده نخست به بی حجابی پذیرش داشتند و بی حجابی جزو منکرات نبوده است برای نمونه مستندات زیر را می آورم: 1) تفسیر عاملی ذیل تفسیر آیه 59 احزاب اشاره ای به این مضمون دارد که خلیفه دوم مسلمین با تازیانه به کنیزی حمله نموده و اعتراض می کند که چرا خودش را شبیه آزاد زنان نموده است و جلباب به سر نموه است و المیزان نیز ذیل تفسیر همان آیه اشاره به سه گروه بانوان بدون حجاب در آن روزگار دارد. 2) ویل دورانت در تاریخ تمدن خود در بخش مسلمانان هم اشاره به بانویی دارد که آزاد و بی حجاب بوده است و هم می گوید که حجاب در زمان بنی امیه دوم 98 هجری اجباری شد و هم به دوش به دوش بدون زن و مرد در سده نخست اشاره دارد. حالا چه عواملی باعث شده که مثلا در دوران کودکی شاهد زنان با بدنی سراسر پوشیده حتی پوشیدگی کامل صورت بودم؟ متاسفانه فرصت پژوهش نداشته ام اما می دانم بزرگان دینی در هر دینی با گذشت زمان نسبت به پیروان خود سخت گیر تر شده اند. در زمان فعلی تنها توضیحی که می توان به حجاب اجباری داد آن صلاح دید فقهاست که این با تغییر شرایط زمان و تاثیر فرهنگ ها بر همدیگر در عصر انفجار اطلاعات ظاهرا دارد ضرورتش را از دست می دهد.