ابوالفضل سپهر

یادم تو را فراموش ... قصه دو تا بسیجی (صوتی)

انجمن: 

بسم الله الرحمن الرحیم

قصه ی دو تا بسیجی

یه روزی روزگاری
دو تا بچه بسیجی
نمی دونم کجا بود
تو فکه یا دوعیجی

تو فاو یا شلمچه
تو کرخه یا موسیان
مهران یا دهلران
تو تنگه حاجیان

تو اون گلوله باران
کنار هم نشستند
دستا توی پشت هم
با هم جناق شکستند

با هم قرار گذاشتند
قدر هم و بدونن
برای دین بمیرن
برای دین بمونن

با هم قرار گذاشتن
که توی زندگیشون
رفیق باشن و لیکن
اگه یه روز یکی شون

پرید و از قفس رفت
اون یکی کم نیاره
به پای این قرارداد
زندگیشو بذاره

سالها گذشت و امّا
بسیجی های باهوش
نمی ذاشتن که اون عهد
هرگز بشه فراموش

یه روز یکی از اون دو
یه مُهر به اون یکی داد
اون یکی با زرنگی
مُهرو گرفت و گفت « یاد»

روز دیگه اون یکی
رفت و شقایقی چید
بُرد داد به رفیقش
صورت اونو بوسید

گل رو گرفت و گفتش :
بسیجی دست مریزاد
قربون دستت داداش
گل روگرفت و گفت: « یاد »

عکسهای یادگاری
جورابهای مردونه
سربندهای رنگارنگ
انگشتری و شونه

این می داد به اون یکی
اون یکی به این می داد
ولی هر که می گرفت
می خند ید و می گفت « یاد »

هی روزها و هفته ها
از پی هم می گذشت
تا که یک روز صدایی
اینطور پیچید توی دشت

یکی نعره می کشید :
« عراقیها اومدند »
ماسکها تون و بذارین
که شیمیایی زدن

در صندوقو گشود
ماسک خودش بود ولی
ماسک رفیقش نبود
دستشو برد تو صندوق
ماسک گازشو برداشت
پرید روی صورت
دوست قدیمی گذاشت

همسنگر قدیمی
دست اونو گرفتش
هُل داد به سمت خودش
نعره کشید و گفتش :
« چرا می خوای ماسکِ تو
رو صورتم بذاری
بذار که من بپّرم
تو دوتا دختر داری »

ولی اون، اینجوری گفت !
« تو رو به جان امام
حرف منو قبول کن
نگو ماسکو نمی خوام »

زد زیر گریه و گفت :
اسم امام و نبر
ماسکو ، رو صورت بذار
آبرو ما رو بخر
زد زیر گوشش و گفت :
کشکی قسم نخوردم
بچه چرا حالیت نیست ؟
اسم امام رو بردم

اون یکی با گریه گفت :
فقط برای امام !
ولی بدون ، بعد تو
زندگی رو نمی خوام
ماسکو رفیقش گرفت
گازی توی ستگر اومد

وقتی می خواست بپّره
رفیقشو بغل زد
لحظه های آخرین
وقتی می رفتش ازهوش
خند ید وگفت : برادر
« یادم تو را فراموش »

آهای آهای برادر
گوش بده با تو هستم
یادت میاد یه روزی
باهات جناق شکستم ؟
تویی که روزی مرّگیت
توی خونه نشونده
تویی که بعد چند سال
هیچی یادت نمونده

عکسهای یادگاری
جورابهای مردونه
سربندهای رنگارنگ
انگشتری و شونه
هر چی رو بهت میدم
روی زمین میندازی
میگی همش دروغ بود
« یاد » نمیگی می بازی !

زنده ياد «ابوالفضل سپهر»

"سنگ قبر شکسته" ₪ آی قصه قصه قصه * نون و پنیر و پسته ...

انجمن: 

آی قــصــــه قــصــــه قــصــــه *نــــون و پنیـــــــر و پسـتـــــه

یــــک زن قـــد خـمـیــــــــــده * روی زمیـــــــن نشـسـتــــــه

یــــک زن قـــد خــمیــــــــــده * یـــــــــک زن دلشــکسـتـــــه

کـــه چــادرش خــاکیـــــــه * روی زمیـــــــن نــشسـتـــــه

:Gol:

دست میذاره رو زانــــــــوش * زانـــــوشــــو هی میمالــــه

تندتند میـگه یا علــــــــــــی * درد میــــــکشـــــه مینالــــه

شـکسـتــــه و تـکیـــــــــــده * صــــورت خیــس و گلفـــــام

دست میکشه روی قبــــــــر*قبـــــــر شهیـــــــد گمنـــــام

:Gol:

آب میـــــریـــزه روی قبــــــــر *با دستـــــــــای ضعیـفــــش

قبـرو مـیشــــــــوره و بـعــــد* دست میکنه تـــو کیفـــــش

از تـــــو کـیفش یـه جـعبــــه *خــــرما میـــــاره بیـــــــــرون

میـــــــذاره روی اون قبــــــــر* بــهش میگه مادرجـــــــون

:Gol:

به قربـــون بـی کسیـــــــــت *چـــــــــرا مــــــادر نـــــداری؟

پنج شنبـــــــه هـا بــــه روی*پــای کــــی سر میــــذاری؟

بابات کجاســـت عزیــــــزم؟ *بــــــــــــرادرت خـــــــواهرت؟

حــرفــــی بزن عــزیــــــــــزم *منــــــم جـــــــای مـــــــادرت

:Gol:

نیـــگا نــکن کــــه پیـــــــــرم * نیــــــگا نــــــکن مریضــــــــم

تو هم عین بچّــــه مــــــــی* راســـــت می گــــــم عزیزم

تو هم عین بچّــــه مــــــــی* بچـــــــــه بــــــی نشونــــــم

همون که رفت و با خـــــــود* بــــــــرده گرمــــــی خونـــــم

میـــــــزنه زیــــــر گریـــــــــــه *ســـــرش رو تکون میـــــــده

درمیـــــــاره یــه عکســــــی*از کیفش نشــــــون میــــده

:Gol:

عکســـــو میبوسـه و بــــــعد* میــــــــذاره روی ســـــرش

عکـــــــس بچـه خوبــــــــش* عــــکس علــــــــــی اکبرش

تو هم عین بچّــــه مــــــــی * بچـــــــــه بــــــی نشونــــــم

هــــمــون که رفـــــت و با خـــود * برد گرمـــــی خونـــــه ام

همون که آخرین بــــــــــــــار* وقتــــــی که ترکـــــم می کـرد

نذاشت بـــرم دنبالـــــــــــش *گفت که مامان تــو برگـــــرد

:Gol:

بــــــــــرو کنــــــــــــــار بـابـا * نمــــــی تونــــــه راه بیـــــاد

من خودم دارم میـــــــــــــرم * اونــــــه که تو رو مـــی خواد

گریه ش یهــــو بند میــــــــاد* فکـــــــر میکنــــه و با مکـــث

بغض میــــکنه دوبـــــــــــــاره* خیـــره میشه به اون عکس

:Gol:

دلــم رضــــــا نمـــــــــــی داد*ولـــــــــی بـــــه خـــاطـر اون

دیگه پی اش نـــــرفتــــــــــــم* گفتـــــــم برو مــــــادرجــــون

صورت مـــــن رو بوســــــــــید * بـــــرگشتـــــش و دویــــدش

لبخنـــد زدم زورکـــــــــــــــــی *ســـــــر کــــــوچه رسیــدش

:Gol:

تحملـــــــم تـموم شــــــــــــــد *بــــــه دنبالـــــــش دویــــــدم

ولـــــــــی دیــگه بچـــــــــــه مو* ندیـــــــــــدم و ندیـــــــــــــدم

وقتــــــی رسیدم خونــــــــــــــه* بــابــای پیــــــــــرمــــــــردش

یواشــی زیــــــــر پتــــــــــــــــــو* داشتـــــش گریه میــکردش!

:Gol:

چه شبــــــــــها که به یــــــادش*با گریـــــــــه خوابم می بــرد

باباش چقــــــــدر زورکــــــــــــی *بغضشــــو فرو مـــی خــورد

لـبخنـــــــــدهای زورکــــــــــــــی* اون بغض هــــــای پیرمــــــرد

کارشـــــــو آخــرش کـــــــــــــــرد* مــرد خونـــــم سکتـــه کــــرد

:Gol:

الهـــــــــــــی که بمیـــــــــــــــرم* چشماش به در سفید شــد

آخر نفهمیـــــــــد علـــــــــــــــی* اسیــــــــره یا شهیــــد شـــد

ســــــــــــــــرت رو درد آوردم؟ *بگـــــــم بــــــازم یا بســـــــه؟

آخ الهـــــــــی بمیــــــــــــــــــرم* سنگــــــت چـــــرا شکستـــه؟

:Gol:

عـــــــــیب نـــداره مــــــــــــادرم *یــه کار نـــــــــــــو دستمــــــــــه

دنـــدون رو جیـــــــگر بــــــــذار* سرویســـــــه نــو عروســــــــــه

دختـــــــــر عـــــــذرا پیــــــــــره *تمــــــــــوم بشه ، یه پولـــــــی

دســــــت منــــــو میگیــــــــره* یـــــه سنگ قبر خوشـــــــــــگل

:Gol:

خــــــــودم بـــرات میــــــــــارم*یه کمــی طاقــــــــت بیـــــــــار

با فاطمـــــــــــه میــــامــــــــــــو *رو قبـــــــــر تـــــــو میـــــــذارم

گفتم راستـــــــی فاطـــــــــــمه * رفتـــــــــه به خونـــــه بخـــــت

خیلـــــــــی خونــدم توگوشش*راضــی شدش خیلی سخت

:Gol:

اون نامـــــزدعلـــــــــــــی بــــود *همیـــــــــن علــــــــی اکبــرم

عینهـــــــو دختـــــــــرم بــــــــود *صـــــــدام میـکرد مـــــــــادرم

راستــــــــــــی تو زن گرفتـــــی؟*یا که هنـــــــــوز نامـــــــزدی؟

کاشکی مــــــادرت مـیگفـــــــت *هیچ وقت بهش قـول نـــــدی

:Gol:

راستــــــــی یادم رفت بگـــــــم*از دختــــــــــــرم بهــــــــــــاره

اونم شـــــوهر کرد و رفــــــــــت * شوهرشـــــــو دوســــت داره

خواســـــــتگارکه زیاد داشـــــت* ولـــــی جـــــواب نمــــی داد

میگفت عروســی باشــــــــــــه * وقتــــــــی داداشــــــم بیــاد

:Gol:

بـــــــــــــرای ازدواجـــــــــــــــش * داشتـــش خیلی دیر میشد

به پــــای باباش و مــــــــــــــــن * اونــــــم داشت اسیر میشد

همسنگــــــــر علــــــــــی بـــود * دامــــــــاد و میـــــــــگم ننــه

بــــرای مــــــن از علــــــــــــــی* یــــــــه حرفهایـــــــی میزنـه

:Gol:

میــــــــــگه شــــب حـمله بــود *تــــــــو خیبــــر و تو مجنــون

میــــــــــون تیـــــر و تـــرکــــــش*تــــــــو اون گلولــــــــه بارون

یــــــــه ترکــــــــــش خمپـــــــاره *خــورده تـــــــوی گردنــــــش

دیگه تــــــــــو اون شلوغـــــــــی *بچـــــــــــه ها ندیدنـــــــــش

:Gol:

همه اش چــــرا تو حرفـــــــــــام *یاد علــــــــی می افتــــــــم

کجا بودیــــــــــــم عزیــــــــــــــزم * دختـــــرمــــــــو می گفتـــــــم

کنــــــــار ســـــــــفره عقـــــــــــد* وقتــــــــی اونو نشــــونـــدن

یادم نمیره هــــــــــیچ وقـــــــــت * وقتـــــــی خطبـــه رو خوندن

:Gol:

وقتــــــــــی که گفتــــــــن عروس * رفتـــــــــــه که گل بچینـــــــه

با گریــــــــه گفت که رفتــــــــــــه* داداششـــــــــــو ببینــــــــــه

دوبـــــــــــاره و ســــــــــــه بــاره*جلـــــــــوی چشـــــم دامـاد

تمــــــام جبهـــــه رو گشـــــــت * گریـــــــه کرد و جـــــواب داد

:Gol:

رویـــــــــــم سیــاه مـــــــــــادرم* ســــــــــــــــرت رو درد آوردم

آخ آخ ، راستــــــــــــی ببینــــم *قـــــــــرص قلبمـــــو خــوردم

بغضــی کـرد و دستــــــــــــــای* لرزونـــــــــو کرد تو کیفــــش

دســـتـــــــــای پینــه بستـــش * اون دستــــــــای ضعیفـــش

:Gol:

دست هایــی که جــــــــــا داره * آدم بــــــــــراش جـــــون بده

اون دستـــــای ضعیفـــــــــــــش * کـــــــه عرشـــو تکــون میده

اون دستـــــــای ضعیفــــــــــــی* کــــــــه پرشـــــــده ز پینـــــه

اون دستــــــای ضعیفــــــــــــی * کـــــــــــه مـــــــرد آفرینــــــــه

:Gol:

دســـــت گذاشت رو زانـــوش* همـــــون کوه عشق و صبـــر

با یاعلــــــــــــــــــی بلند شـــد * بلنــــد شــــــد از روی قبــــر

گفت دیـــــگه بــاید بــــــــــــرم* قرص هامــــــــو نخـــــــوردم

حـــــلال بکـــــــن عزیــــــــــــزم* ســــــــــــــــرت رو درد آوردم

:Gol:

بازم مــــــــــــــیام کنـــــــــــارت * عزیزکـــــــــم شنیـــــــــدی؟

تــــــو هم عین بچه مـــــــــــی * بـــــــــوی اکبــــــرو میــــدی

هــــــــی اشــــــــکهای پیــرزن * زصورتـــــــــش میچکیـــــــد

دور شــــــــد از ســــــر قبــــــــر*ســــــــر قبــــــــر اون شهید

:Gol:

شهیدی که سکتـــه کــــــــــرد* بـــابـــای پیرمــــــــــــــردش

خواهر اون وقت عقــــــــــــــد * همـــــــه ش گریه میکردش

اون که تا حــــالا غیـــــــــــر از * فاطمــــه مــادر نداشـــــــت

تیرخــــــورده بود گردنـــــــــش * روی تنـــــش سر نداشــــت

:Gol:

دستـــــهای اون شهیــــــــــد* بــــه پشــت مــــادرش بـود

مـــــادر نفهمیــــــــــــد که اون * علــــــــی اکبـــرش بــــــود

مـــــادرو همراهــــــــــــی کرد* گفــــــــت که مهربونــــــــم

غصـــه نـــــخور مـــــــــــــادرم * تمامشــــــو مـــی دونـــــم

:Gol:

آی قــصـــه قــصـــه قــصـــه * نــــون و پنیـــــــر و پسـتــــه

خواهــــــری که با گریـــــــــــه* ســــــــر سفره نشستـــــه

یــــــک زن قـــد خمیـــــــــــده *ســــنگ قبــــر شکستـــــه

گریــــــــه هـــای پیرمــــــــــرد* بگـــــــــم بازم یا بســـــــــه؟