آیت و نشانه

با مدعیان مهدویت یا مدعیان ارتباط با امام زمان چگونه برخورد کنیم؟

همانطور که میدانید در طول تاریخ افراد بسیاری بودند که ادعای مهدویت کردند و یا مدعی بودند نایب مهدی موعود هستند و یا خود را با برخی شخصیت ها مثل یمانی و خراسانی و شعیب ابن صالح تطبیق میدهند ، با چنین افرادی باید  چگونه  برخورد کرد؟ اصولا اگر فردی دارای ارتباطی با حضرت حجت باشد چنین چیزی را بیان خواهد کرد؟ بین مردم این بیت زیاد گفته میشود : هرکه را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند