آيه 43 انفال

داستان خواب پيامبر در جنگ بدر چيست؟ آيه 43 انفال

انجمن: 

خوابي كه پيامبر در جنگ بدر ديد و آيه 43 انفال به آن اشاره مي كند داستانش چيست؟