آفریقا و رازق

رازقیت خدا و گرسنه ماندن انسان ها

انجمن: 

سلام

خداوند رزاق است پس چرا در کشورهای افریقایی این همه کودک از گرسنگی کشته می سن؟