آشنایی با اصطلاحات عرفانی

اصطلاحات عرفا

باسمه تعالی
با سلام:
هر کسی را اصطلاحی داده ایم /هر کسی را سیرتی بنهاده ایم
هندیان را اصطلاح هند مدح /سندیان را اصطلاح سند مدح(1
هر علمی از جمله علم فقه ،علم کلام ،ریاضیات ،فیزیک.......برای خود اصطلاحات خاص به خود را دارد،مانند موجوداتی به نام فرشتگان الهی که در زبان شریعت به نام ملک وملائکة الله از آنها یاد می شود و در زبان فلاسفه همان موجودات با نام عقل یا عقول از آنها سخن به میان می آید.
بنابر این انسان اولا باید با اصطلاحات خاص هر علمی آشناشود تا ثانیا بتواند مطالب آن علم خاص را در ک کند ودر مورد آن نظر بدهد.
عرفا هم برای خود اصطلاحات خاص به خود را دارند که متاسفانه آشنا نبودن با اصطلاحات خاص این طایفه،منشاء شده تا نسبتهای ناروا به آنها داده شود.
چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
سخن شناس نه ای، ای جان من خطا اینجاست (2
ادامه دارد......
پی نوشت:
1-مولوی
2-حافظ