آرینیسم

علت گسترش زیاد افکار آریوس در اوایل قرون وسطا و سپس زوال آن چه بود؟

در اوایل قرون وسطا بسیاری از بربرها و اقوام غیر لاتین مذهب آرینیسم را پذیرفتند اما بعد از مدت کوتاهی دوباره سلطه افکار کلیسا به رهبری پاپ چیره شد. حال این سوال مطرح میشود که:

علت گسترش زیاد افکار آریوس در اوایل قرون وسطا و سپس زوال آن چه بود؟
(لطفا فقط به سوال جواب بدهید افکار آریوس را خودم می دانم)