آتش به اختیار

آتش به اختیار در تاریخ اسلام

آیا در تاریخ اسلام نمونه های از آتش به اختیار داشتیم که مورد تایید ائمه علیهم السلام باشد